11 positiv COVID kes long gas ship

Gas ship long Port Vila haba i aot from 11 crew i test positiv long COVID.

Spokespersen blong COVID-19, Russel Tamata, i konfemem wetem VBTC Nius long wik ia.

Mr Tamata i talem se ship Inge Kosan ia i leko Vanuatu long Wednesday evening.

Ol othoriti i bin holem taet ship ia folem ded blong leit Philipino crew we hemi wan enginia. Bodi blong leit philipino ia oli bin faenem i kam shoa long Pango Point. Pathologist long Vila Central Hospital i bin mekem autopsy long hem mo faenem se hemi kasem virus blong COVID-19.

Russel Tamata i talem se gas ship ia i kat 14 krew; wan hemi ded . Mo ol nara 11 oli tes positiv mo tu tes i negativ long COVID.

Mr Tamata i talem se ol crew memba ia oli no bin aot long ship taem oli bin kam long Vanuatu long namba 9 April.

Hemi talem se ol primary kondak blong leit Philipino crew ia, oli bin testem olgeta five taem mbe evriwan i test negativ.

“Bae ol health ofisiol i rilisim olgeta long tete,” Mr Tamata i talem.

Long COVID apdeit blong Prime Minista, Honoroble Bob Loughman, long Wednesday evening, hemi talem se ol pipol i save travel aot long Efate stat long tete.

“Mi wantem asurem pablik se evri COVID-19 prevention mo protokol we Ministry blong Health mo ol agent blong yumi i stap yusum olsem surveillance, contact tracing, blood testing, kwarentin mo ol nara boda blong yumi oli efektiv mo oli wok, mo yumi save trastem.

“Mi wantem konfemem tu se ded bodi blong philipino ia oli kontenem i stap folem international protokol blong dil wetem ol ded bodi we oli COVID positiv.

“Hemia i minim se i nokat risk blong pasem sik i ko long nara man o woman.

“Kavman i stap mekem arenjem vinis tru long Dipatmen blong Foreign Affairs mo ship Inge Kosan blong oli sendem ded bodi i kobak long ol famili long kaontri blong hem.

“Anda long International health regulation, bae Ministry blong Health tru long kavman bambae i ripot long narafala memba kaontri abaot situasen blong ship.”

Mr Tamata i talem se evri ship we oli stap kam insaed long Vanuatu, i gat wan dokta we kavman i aloketem hem blong stap enterem ship blong jekem ol crew.

“Long COVID protocol blong yumi, taem ol health ofisiol i enterem wan ship, oli stap werem ol ful set blong equipmen blong protektem olgeta long virus ia,” Mr Tamata i talem.

“Mo long kes ia, dokta blong yumi ia i bin aplaem ol COVID rul ia taem hemi ko blong jekem ol crew blong ship blong gas ia.

“Ship ia hemi no wan niu long kaontri from hemi stap rifilim gas long Vanuatu evritaem taem yumi nidim blong kuk.”

Vanuatu i bin abol blong kontenem mo kontinu blong meintenem posisen blong hem long COVID-19 pandemic ia,” Prime Minista Loughman i talem.

“Mi wantem mekem i klia se Vanuatu i stil stap long scenario 2A, mo mi wantem remaendem pablik blong kontinu lisen long ol apdeit blong COVID long Ministry blong Health nomo.

“God bae i blesem mo hem nomo bae i protektem yumi.”

 

 

(Visited 2476 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in