30 ballot box-Torba

MV Young Blood i transpotem ol ballot box i ko long Torba long wik ia.

VBTC Ripota long Torba, Mika Albie i talem se 30 ballot box.

“Ship ia i putum ol ballot box long Mereleva, Merig, Gaua mo long Torba Provincial Hedkota; Sola long Tuesday,” Mr Albie i talem.

Senior Sergeant blong Torba Polis Force, Roger Quarangi i talem se ol ballox box blong Vanualava, Mota, Motalava mo Ureparapara bae patrol bot i putum long ol polling station tete.

MV Young Blood bae i dropem off ol ballot box blong six polling station long Torres.

Mr Quarangi i talem se bae ol polis ofisa i stap long 30 polling station long Banks mo Torres.

Hemi talem se ol ofisa i tren blong mekem sua se vot tumoro hemi sef.

 

 

 

(Visited 119 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in