Eighty five tonne blong kokonat oil blong expot

Eighty five tonne blong kokonat oil worth VT10 million i redi blong expot long wik ia.

Minister blong Trade mo Ni-Vanuatu Bisnis, Honoroble James Bule, i silim fo kontena blong coconut oil ia blong ko long Malaysia.

Vanuatu Basket mo Vanuatu Services Engie i patna tuketa blong produsum ol kokonat oil ia long factory long Port Vila.

Minista Bule i kol long ol fama blong kobak long copra folem value chain  we i add ap mo hemi wan drim kam tru.

Hemi talem se hemia i wan bigfala opotuniti blong ol lokol fama blong no luk daon long kokonat.

“Bifo yumi tokbaot kokonat, yumi bin stap sendem dry kokonat nomo, fo exampol hemi VT4 million mbe naoia oli dabolem praes long VT8 million,” Mr Bule i talem.

“Sem value mbe yumi adem 50 per cen blong ko insaed long poket blong ol fama.

“Hemia bae i kivim futja hop long value long kokonat blong yumi mo mi biliv se bae ol fama oli win long wanem yumi stap expotem.”

Minista Bule i talem se hemi hapi tumas blong silim ol kontena ia from hemi wan brektru.

“Hemi wan hapi momen we mi kam blong silim fo kontena ia from hemi folem polisi blong kavman blong inkrisim ol aktiviti blong expot long Vanuatu,” Mr Bule i talem.

“Yumi bin kontinu blong expotem dry kokonat longtaem bifo independens i ko long maket long Malaysia mo tete hemi wan brektru we yumi sendem value adisen.

“Value adisen yumi tokbaot longtaem blong kivim hae praes blong ol fama oli produs moa.”

Minista Bule i talem se sloslo bae hemi fes hop taem oli adem value long kokonat oil.

“Mi wantem luk moa long ol narafala prodak olsem cooking oil, sop we i kamaot long kokonat,” Mr Bule i talem.

Minista Bule i talem se Vanuatu i kat ol maket tu blong save salem ol own prodak blong hem.

Director blong Vanuatu Basket, John Tonner, i talem se target hemi blong sendem aot 10 kontena evri manis.

Mr Tonner i askem ol fama blong wok tuketa wetem Kavman mo olgeta blong save salem aot ol expot ovasi.

“Yumi long South Sea Cargo yumi sevesem Tanna, Port Vila, Litzlitz mo Santo,”Mr Tonner i talem.

“Mo ol fo destination ia oli kam long wan shipping kontena; so evri produs blong ol fama long ol aelan ia i ko insaed long wan kontena nomo.”

Mr Tonner i talem se wan konsen blong hem hemi saplae chain ia we ol smol ship i involv blong transpotem ol produs, sapos wan fama blong Pentecost o Ambae i kat wan produs blong salem, hemi mas tekem i ko long fo port ia blong ko insaed long ol bigfala kontena wantaem mo transpot i ko long Vila.

Eighty five tonne blong kokonat oil ia i kam long ol fama blong Malekula mo Tanna.

 

(Visited 202 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in