Agriculture Development Bank executiv i teminate

Kavman hemi teminatem ful executiv blong Vanuatu Agriculture Development Bank from misuse blong mani.

Hemi wan muv we i hapen blong klinimap institution ia.

Minista blong Finance mo Economic Management, Honoroble Johnny Koanapo, i talem se kavman i tekem muv ia folem wan audit ripot we i ko insaed long operesen blong Bank.

“Mi wantem anaonsem long yumi tete se i kat ol namba blong isu we Externol Auditor hemi faenem mo patikula long ol pay aot long yumi long Kavman we hemi veri kwestenabol,” Minista Koanapo i talem.

“Exsesiv bigfala amaon blong mani we bod oli bin pem long olgeta wan long hem.

“Kwesten as to weta oli entitol long hem o nokat hemi wan kwesten we bambae mifala i sikim feta legol advaes long hem.

“Mo inkludum tu exsesiv payaot we manejmen i bin pem aot olgeta wan long hem witaot knowledge blong shareholder we hemi kavman.”

Agriculture Bank hemi bin setap long helpem ol fama long prodaktiv sekta.

VBTC Nius i kasem konfemsen se as of tete aftanun, kavman hemi isusim temination leta i ko long executiv mo bod.

Mo kavman hemi apointem wan Administrata.

“From situasen ia, mi kam tete blong mi anaonsem se tete Friday, Regulator hemi stap enkejem wan administrator blong hemi tekem kontrol long transition blong bank,” Minista Koanapo i talem.

“Long ol pipol we oli stap ko blong karem loan, ol seves ia bae i kontinu; Ol ripaymens hemi kontinu except kavman hemi frizim long las wik, evri administrativ paymen long bank folem serious nature long wanem mifala i saspises long hem.

“So mi asurem yumi espeseli ol kastoma long bank se ol seves blong ripem ol loan blong yumi hemi kontinu.

“Mo mi biliv se taem we kavman i tekem kontrol long situasen long ol wik we i stap kam bambae wan VT1 billion hemi sud ko insaet blong mekem se pipol i save boro long wan reit we kavman i anaonsem tru long ol polisi blong hem.

Stat tete tu kavman hemi apointem niufala Bod blong Vanuatu Agriculture Bank.

Ol loan bae hemi ko hed wetem ol ripaymen.

 

(Visited 1307 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in