Agriculture i konsen long coconut planting

Dipatmen blong Agriculture i konsen from ol lokol fama i no serious long program blong planem moa coconut tri.

Coconut Replanting program hemi pat blong 2016 Coconut Strategy, we i talem se evri yia ol fama i mas plantem 100,000 coconut blong kasem 1 million coconut long 2025. Long yia 2000 survey i soem se namba blong ol coconut tri i stap ko daon.

Tru long wan survey we Dipatmen blong Agriculture i kondaktem long 2020 i soem se 43 per cent blong coconut tri nomo ol fama blong kaontri i planem.

Director blong Agriculture, Antoine Ravo, i talem se ol fama i no stap mekem gud yus long ol coconut seedling we Agriculture i givim long olgeta long 2019 mo 2020.

Long 2019 kasem 2020 Dipatmen blong Agriculture i bin givim aot ova long 100,000 coconut seedling i ko long ol fama.

“I gat konfemesen se 57 per cent blong ol coconut seedling i lus i stap,” Mr Ravo i talem long VBTC Nius.

“Kwesten se ol fama ia i bin planem ol seedling ia o nokat mo hemia nao hemi jalenj.

“Hemi impoten blong taem yumi tekem eni sapot blong kavman, ol fama i mas tekem serious long hem from long en blong dei, fama mo Kavman bae i benefit blong nekis faev yia blong harvest.”

Mr Ravo i talem se fasen ia i mekem se oli stap jenjem criteria blong alaowem ol fama oli akses long mani blong coconut replanting program.

Mane we oli yusum blong coconut replanting program i kamaot long European Development Fund 11 o EDF 11, we mani blong hem bae i finis long 2023.

Wan lokol fama we i no wantem talemaot nem blong hem, i talem se blong planem coconut tri i gud mbe jalenj long saed blong market.

“I nokat ol gudfala market blong salem ol prodak blong coconut ia long hem.

“Wan moa praes blong copra hemi nogud nomo.

“Mi tink se Kavman i mas lukluk tu long ol eria ia bifo hemi talemaot tinktink blong planem moa coconut long ol fama.”

Mr Ravo i talem se wik ia, oli traem blong lukluk bak long ol jalenj ia wetem ol fama tru long wan wokshop blong helpem ol fama.

Hemi talem se yia ia, oli stap lukluk blong planem 300,000 coconut tri blong spidim ap proses ia.

“Naoia yumi kat opotuniti wetem European Development Fund 11 mo yumi mas strengthenem ol eria ia blong enkarejem ol fama blong plant,” Mr Ravo i talem.

Long 2019 oli bin putum four million vatu blong pem ol dwarf coconut seedling.

Copra hemi kontribut long 15 per cent blong ol exports mo coconut oil hemi stap long 8 per cent.

Niufala criteria blong aplae from Coconut Replanting Program hemi includum, fama i mas kat wan land title, mas plant ova long wan hekta blong graon, mas kat basic knowledge blong coconut planting, hem i mas be wan persen we i save gud long Dipatmen blong Agriculture mo hemi mas be wan komuniti persen.

 

 

 

(Visited 176 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in