Sea level rise-Ahamb aelan

Akamb long Malekula i plan blong planem wan spesel grass we oli singaotem vetiver mo bigfala tri blong helpem sea level rise.

Presbyterian Jej Elder long Akamb, Elder Abel Sam i talem se hemi plan blong kavman we jej i tekem blong help stopem sea level rise long smol aelan ia.

Mr Sam i talem se plan i stap blong stopem ol damej blong climate change.

“Kavman i wantem se yumi planem moa gras ia long olgeta eria we solwota i damejem i stap, ” Mr Sam i talem.

“Folem fulap aktiviti blong katem aot plante tri blong helpem komuniti long fuija. Isu blong sea level rise we smol aelan blong Ahamb i fesem we solwota hemi digim ples i ko kasem kona blong jej, i mekem se yumi mas planem ol grass ia.

“Planning blong vetiver grass ia e sud hapen finis be from COVID i mekem se i no hapen.

“Plan i stap longtaem finis blong enkarejem yumi blong planem moa tri blong world i stap fesem naoia, moa hemi plan blong kavman we i wantem se ol man oli planem ova 1 million tri raon long wol.”

By trainee journalist, Gracelyn Garae.

 

(Visited 636 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in