Air Vanuatu domestik flaet i kansel

Wan Air Vanuatu domestik flaet tete moning i kansel from i nogat pilot.

Twin otter AV11 hemi bin schedule blong kasem Penticost, Ambae mo Sola(Vanualava) tete moning be captain blong plane hemi resign tri wik i pas.

VBTC Nius hemi karem infomesen ia long ol reliable sos long a`irline ia.

Ol reliable sos blong VBTC Nius oli talem se Pilot Ryan Schick hemi wan long olgeta nara pilot we oli resign long organisation folem ol alegesen se oli no glad long ol disisen blong Air Vanuatu Chief Executiv Ofisa, Atu Finau.

Pilot Ryan Schick hemi talem se hemi no save kivim eni komen naoia.

Long developmen i kat infomesen we i no konfem yet i talem se owna blong Twin otter AV12 hemi mekem wan instraksen blong karem aot plen long Air Vanuatu.

Hemia no mata se kavman hemi bin kivim VT37 million vatu blong outstanding lease fi mo i kat VT4 milion nomo i stap blong pem.

Reliable source oli talem se hevilift i stap tekem bak plane ia from we oli bin karem infomesen se airline i plan blong pem tu niu twin otter long Canada long en blong yia.

Mr Finau hemi no ansarem ol email o fon kol blong provaedem saed blong storian blong ol alegesen ia.

VBTC Nius hemi kolem Minista blong Finance, Johnny Koanapo, be hemi talem se hemi no awea long disisen we owna blong AV12 i mekem.

Kavman hemi bin expresem wari blong hem se eni muv blong tekem aot wan Twin Otter bae hemi afektem bigwan domestik seves blong Air Vanuatu.

(Visited 1586 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in