Ambae MP i ko bak long kavman

Wan Ambae Memba blong Palemen i joinem bak Kavman long wik ia folem politikol party we hemi kontes long hem.

Vice Presiden blong National United Party, Honoroble Silas Bule, i talem se polisi blong pati i stetem se taem wan Memba blong Palemen blong pati i vot akensem pati, hemi wan serious mata blong dil wetem.

John Still Tariqwetu i pefomem wan kastom seremoni long Huarere studio long Port Vila blong klinim fes mo pis blong jonem bak pati afta we i joinem Opposition folem politikol situasen long kaontri.

Mr Bule i talem se National Executive blong National United Party i akseptem kastom seremoni ia mo welkamem bak MP John Still Tariqwetu.

Hemi talem se komiti blong pati i hop se MP John Still Tariqwetu i joinem kavman saed long Palemen long nekis wik.

Ralph Regenvanu, Opposition Lida, i talem se hemi nokat eni toktok blong talem mbe hemi askem kavman blong ariap wetem apil kes blong olgeta from pipol blong Vanuatu i wet.

Exekutiv blong National United Party  blong Ambae inkludum tu NUP kaonsela blong Penama provinsol kavman i bin travel i kam long Port Vila mo putum bak MP Tariqwetu long National United Party.

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 141 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in