Apointmen blong ol Palamentari Standing Committe i no folem loa

Wan Tanna Memba blong Palamen i reisem konsen long apointmen blong ol memba blong Palamentari Standing Committee se i no folem loa mo i mas kat lukluk long hem kwiktaem.

Honoroble Jotham Napat i talem se i kat ripot se ol jeaman blong wan wan komiti ia i stap karem mani evri manis we ol komiti ia i nomo wok.

I gat wan total blong eight palamentari standing komiti evriwan mo apoinmen blong ol memba i bin tekem ples afta long fes odineri sesen blong las yia.

“Ol apointmen we i jes hapen ia, long view blong mi, hemi no folem loa from loa hemi talem se Palamen nao i save apointem olgeta,” Mr Napat i talem.

“Mbe karent pratis we i stap naoia, Prime Minister mo Lida blong Opposition nao i stap apointem ol man ia.

“Mo mi tink se hemi no folem loa.

“I bin kat wan kes jajmen we i kamaot long toktok nomo bitwin Memba blong Palamen blong Torres Islands, Christophe Emelee wetem foma lida blong Opposition we naoia hemi Deputy Prime Minister, Honoroble Ismael Kalsakau Maaukoro, we i luk Mr Kalsaukau i bin kwestenem apointmen blong Mr Emelee long Court olsem wan memba blong Palamentari Standing komiti.

“Mo jajmen we i kamaot, i soem i klia se Palamen nomo i kat raet blong apointem ol memba blong Palamentari standing committee.”

Minister blong Internal Affairs, Honoroble Ishmael Kalsakau, i talem se bae hemi moa gud blong Palamen i kivim pawa long Prime Minister mo Lida blong Opposition blong mekem apointmen.

Hemi talem se long wei hemi tink se bae ol komiti i mekem wok kwiktaem.

“Blong jensem komiti blong Palamentari standing komiti bae yumi mas singaot wan Palamen sitting from,” Minista Kalsakau i askem.

“Taem wan Memba blong Palamen i muv aot long Kavman o Opposition saed, hemi distabem wok blong ol Palamentari Standing Committe from i nidim Palamen sitting blong sitaon mo mekem wok.

“I jes nosave wok gud nomo.

“Mi biliv se sapos oli bin presentem gud akumen ia long court, bambae court i andstanem se Palamen hemi kat pawa blong save pasem wok long Prime Minister blong apointem wan memba long kavman saet mo Lida blong Opposition blong apoint long opposition saet.

“Hemia bae i moa praktikol.”

Las yia Palamen i pasem wan mosen blong Prime Minister i mekem apoinmen mbe disisen blong court i no alao folem wanem we i stap long mama loa.

Clerk blong Palamen, Raymond Manuake i talem se extra odineri sitting blong Palamen long yia ia, bae i lukluk bak long ol apoinmen ia.

Memba blong Palamen blong Tanna, Mr Napat i talem se Palamen i nid blong sitaon kwiktaem blong lukluk long mata ia.

“Mi resem konsen ia from evri jeaman we oli apointem olgeta, i kat ol mani we i ko long olgeta mo i no stret,” hemi talem.

Dipatmen blong Finance i konfemem long VBTC se oli stap pem yet ol jeman blong ol komiti ia kasem tedei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 630 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in