Kavman i fokas long stej tri blong Malekula rod

Kavman i saenem wan agrimen blong phase tri blong Malekula rod i stat wetem wan estimation kos blong VT13 billion.

Minista blong Infrastructure mo Public Utilities, Honoroble Jay Ngwele, i saenem akrimen ia wetem kontrata; China Civil Engineering Construction Corporation blong wok long rod ia.

Phase 3 blong Malekula rod hemi kavremap tri ples. Fes wan hemi long Not West Malekula long Unmet Kassem Leviamp, seken rod wok long Norsup kasem Vao mo las wan hemi long Bushman’s Bay ksem Blacksand/ Lamap long Saot Malekula.

Director General long ministry, Johnson Binaru Iauma, i talem se wan estimesen fand we kavman i wantem blong kasem i araon long VT 13 billion.

“Agrimen ia i minim se kontrata i save statem ol wok blong hem long saed blong investikesen mo design,” Mr Binaru i talem.

“Mo taem hemi stap mekem hem ia, Vanuatu kavman i stap lukaotem mani blong hem.

“Ministry blong Finance mo kavman sapos oli faenem mani then kontrakta i save statem wok.

“Yumi save proses blong finans i kat proses blong hem; i save karem tru wan soft loan o wan grant mo hem nao bae disaed.”

Mbe Area Administrator blong Not West Malekula, Jerryson Hosea, i talem se eria blong rod long Unmet kasem Leviamp hemi wan coastol eria mo rod ia bae hemi no benefitim ol fama wan pis.

Mr Hosea i talemaot long VBTC Nius se rod we kavman i sud mekem gud hemi long Unmet kasem long headquarter blong Not West Malekula long Lehan.

Hemi talem se plante fama oli beis long bush antap long hil.

“Kavman i stap talem se long 2023 wik blong agriculture bae i stap long Malekula mbe prioriti hemi blong fixim ol stret rod we i jalenj blong ol fama i tekem kakae i ko long maket espeseli long kaen taem we ren i stap ren olsem,” Mr Hosea i talem.

“Ol fama blong kava, cocoa, copra long Not West Malekula i wantem kavman i luksave ol eria ia.”

Fes pat blong rod wok long Malekula bae i stat long Unmet kasem Leviamp we Mr Hosea i talem tu se i no kasem Brenwei hydro projek.

“Yumi wantem ol rod wok we bae i mekem isi laef long ol fama blong winim vatu.”

Minister blong Infrastructure mo Public Utilities, Honoroble Jay Ngwele, i talem se kavman i stap wok had blong mekem se ol pipol i kat akses long gud infrastraja olsem rod.

Minista Ngwele i talem se prioriti blong kavman tete hemi long prodaktiv sekta mo ol aelan i mas gat ol gudfala rod blong helpem ol fama.

Minista blong Finance mo Economic Management, Honoroble Johnny Koanapo, i talem se bambae hemi wok wetem China Civil Engineering Construction Corporation blong mekem sua se ol materiol blong wok bambae oli pem nomo long hardware insaed long kaontri.

Hemi talem se ol materiol olsem sanbij or coral hemi mas pem nomo long ol land owna, from long wei ia kavman i givim bak mani long kaontri mo semtaem providem wok long ol pipol.

Managing Director blong China Civil Engineering Construction Corporation long Pacific we i beis long Vanuatu Qing Liang, i asurem se bambae oli mekem best blong helpem ol pipol blong Vanuatu.

Ol rod long Malekula bambae i kasem wan total distans blong ova 77 kilometa.

 

(Visited 383 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in