Ministri blong Internal afea we i lukoutem immigration services, i konfirmem se passport buk hemi out of stock iet.
Ministri i talem se rison hemi from kampani we i stap printim ol passport ibin promis blong sendem 5000 buk bifo end blong Novemba, be ino bin hapen, mo hemi promis bagegan blong mekem long las wik blong Disemba, be ino bin hapen kasem naoia.
Ol passport buk ia, peimen blong hem i tekem ples long Oktoba 2018.
Ministri i talem se folem delay ia, Immigration Dipatmen i kondaktem wan assessmen mo finemaut se kavman i kat arrangement wetem wan kampani we i stap long wan nara kantri, mo printing i tekem ples long wan nara kantri.
Mo dipatmen ino kat eni kondakt blong printing kampani, i mekem se i kat  konfusen se oli ko tru long hamas kampani bifo printing kampani.
Ministri i talem se Immigration dipatmen i finemaut tu se kampani we ibin stap printim ol passport, hemi klos daun finis, mo kampani we kavman i stap pem hem, hemi mas lukloutem wan nara kampani bagegan blong mekem printing.
So hemia nau i mekem se 5000 buk ia i kat delay blong printim.
Ministri i talem se ibin kat fes load blong 10-tausen passport buk we Ministri ibin pem long stat blong 2018, ibin kat delay long hem tu, mo ol buk ia i jes kasem kantri long June 2018.
Minista blong Internal Afea, Andrew Napuat i talem se ministri i tekem mata ia seriously, mo long namba 24 Disemba, 2018, Ministri tru long Akting Direkta blong Internal Afea i rait iko long kampani we i stap deal wetem, mo termineitem kontrakt blong hem olsem supplier blong passport buk.
Mo kampani i rait i kam bak long Ministri long namba 31 Disemba, 2018, mo akri wetem Ministri long tingting blong termineitem kontrakt blong hem.
Minsta Napuat i talem se ministri i engage naoia wetem wan niu saplier, mo kondisen we ministri i wantem hemi blong yumi ko stret mo luk ol printing machine, mo arrangement bae i stap between Vanuatu Immigration Servis mo printing kampani, be ino tru long eni nara kampani, olsem ol fes arranagement.
Ministri i talem se wetem ol niu arrangement ia bae i kat improvement long ol sekuriti feature blong passport blong Vanuatu mo even kwaliti blong ol page mo kava blong passport buk.
Ministri i tekem disisen tu se ol 5000 buk we dipatmen i pem long manis Oktoba 2018, bae kampani i mas sapliem i kam from yumi pem finis.
Ministri blong Internal Afea i stap mekem arrangement tu wetem niu print kampani ia, blong wan ofisa long Vanuatu bae i flai iko long kantri we oli print long hem, mo kolektem ol passport buk mo fly wetem i kam bak long kantri.
Hemia blong mekem se ino kat moa delay long arranagement tru long transportation blong ol passpot buk i kam long kantri.
Minista blong Internal Afea i appologise from delay ia, mo hemi askem understanding mo cooperation blong everiwan kasem taem we mata ia hemi resolve.