Vanuatu i kam bihaen long Samoa long saed blong hai level blong Non-komunikebol Disis NCD long pasifik.
Ministri blong helt i talem se kantri we i kat raes reit blong NCD hemi Tonga, Fiji, Cook Aelans mo ol narawan bakegen i kam bihaen.
Interim Kodineta blong NCD, Douglas Ngwele, i talem se stetas blong Vanuatu long saed blong NCD long Pasifik hemi 70% we i stap long semak level wetem Nauru.
Mr Ngwele, i talem se long saed blong ova-weit, Vanuatu i stap gro bikwan long ova-weit we i lid i ko long NCD.