Minista blong Internal Affairs, Andrew Napuat  i confemem wetem VBTC nius se investigation long issue blong Mr Price,  kolosap i kam long end blong hem.
Mr Napuat we i responsible long ministri we i lukluk long ol illegal bisnis man mo ol foreigners long kantri  i talem se, long taem blong festive season,  ol ofisa long Ministri ibin mekem investigation long matter ia,  mo wait nomo blong kivim full ripot i ko long kot.
Hemi kontinu blong talem se issue blong Mr Price hemi wan sensitive issue,  we i kat allegation se hemi involvem sam bik man long kantri.
Long nara nius we i relate, polis long Port Vila i konfirm se i stap mekem yet investigation long issue ia mo oli stap redi blong faenelaisem everi ripot bifo i ko long kot.