Lini Memorial college, LMC long Not Pentecost i scorem ol gudfala results, long las yia  2018.
Prinsipal blong LMC, i talem long VBTC news se hemi klad long outstanding result we LMC ibin mekem, folem announsmen blong nem blong ol studen blong yia 10, we Ministri blong Education ibin kivimaut long las wikend.
Lini Memorial college i scorem wan total blong 18 students evriwan we oli selectem olgeta blong ko long Malapoa college.
Hemi wan bikfala namba long history blong skul ia, we oli save mekem i ko long malapoa college blong kontinu long stadi blong olgeta.
Long nara nius, Ministri blong Education i talem se long last yia 2018, ol Anglophones student oli scorem gudfala results.