Shortage blong Tija long Ecole Public Centre Ville long Vila, i mekem se Skul i no save openem door blong hem long number 4 february monday wik ia.

Principal blong Ecole Public Centre Ville, Godfrey Karuleo i confirmem long VBTC News tete morning se, skul i ranshort long 2 tija i mekem se skul i no save openem door blong hem.

Mr Karuleo i talem se, after long respond we Tijing service commision i mekem blong providem wan tija blong skul ia, Ecole Public centre ville i openem back door blong hem long tete number 6 february .

 

Hemi acknolegem comitment blong TSC blong save mekem i possible blong providem wan tija blong helpem ol pikinini long skul.