Total budget blong scholarship hemi 800 million we kavman i stap spendem i go long ol student we i tekem skolarship.

Hemi confirmation we i kam long Minister blong Education mo Training, Jean Pierre Nirua.

Long toktok blong hem, Minister Nirua i talem se, wetem effort we kavman i stap mekem blong impruvum education system, number blong ol student i stap go antap long every yia.

Hemi talem se naoia kavman i save sponserem moa studen blong tekem scholarship long Vanuatu nomo.