Malampa Revivors Football Club  i lego Noumea long tedei morning blong ko long Kone long not blong New Caledonia blong part long grup kompetisen blong OFC Champions League.
Malampa Revivors hemi ranarap jampion blong Vanuatu long las yia mo hemi reprisentem ol provinsel asosiesen aotsaed long Port Vila long tunamen ia.
Malampa i stap long semak pool Wetem Toti City blong Papua New Guinea, Heingken blong New Caledonia mo AS Tefana blong Tahiti.
Fes maj blong Pool ia bambae  i stap long Namba 10 February we hemi long wiken ia.