Wan two wiks trening we i stap tekem ples naoia long statistic ofis hemi blong preparem ol intaviau long hao nao oli save ko aot mo mekem wan baseline survey.
Trening ia hemi blong trenem tu ol participants long hao oli save usem tablet blong enterem wan data we ofis long Port Vila tu i save gat access long hem.
Wan ofisa blong Statistics ofis, Rara Soro i talem se trening bai i helpem kavman blong gat wan statistic blong everi development we i stap happen long ol islands.
Hemia bai i thru long ol intaviau we bai oli mekem,  mo survey ia bae i stap long wan period blong 12 manis.
Hemi gohed blong talem se ol participants blong trening ia oli kam aot long ol difren provinces long Vanuatu.
Baseline survey ia i folem nomo National sustainable  development plan we kavman i gat blong karem seves blong hem i ko long doa step blong olgeta pipol.