Inter-Change Table Limited (ICL) i pem long yestede 20 milien vatu, olsem dividen blong em iko long kavman from share we kavman emi kat insaed long ICL.
Hemia i tekem ples folem wan akrimen we oli bin saenem long sam yia i pas.
Hemi Minista blong Faenance mo ekonomik manejmen, Gaeton Pikioune, taem hemi risivim 20 milien vatu jek ia long ICL.
Minista Pikioune i talem se hemi sua se bae ICL i stat blong pem dividen blong em tuu iko long ol nara shareholda.
Wetem akrimen ia i lukim ICL i  sapos blong stap kivim 20 milien iko long kavman, everi yia.