Sarere long wiken ia long Port Vila bambae i wan bigfala dei blong Port Vila Rugby League from bambae hemi ranem domestik kompetisen blong hem long Independence Park fil.
Lik i ripotem se kompetisen komiti i finalisem finis dro blong ol tim blong man mo woman kategori we bambae oli plei truaot long dei ia.
Hemi se i wan dei wetem plante footy aksen mo pipol long kapitel oli no mas mestem blong go wajem mo enjoim wiken blong olketa.
Prokram blong ol kems i stat long 8 oklok long moning.
PVRL i preisem sapot blong ol bisnis haos we oli step fowod blong sapotem divelopmen blong ragbi lik long kantri.