Ambasada prokram blong kavman we hemi gat wetem wanwan spot federesen bifo mo long taem blong 2017 Pacific Mini Games i mas stap oltaem.
Hemi prokram we i kontrbiut bigwan long sakses blong Team Vanuatu long Pacific Mini Games.
Vasanoc spot divelopmen ofisa, James Kalo i kol long evri dipatmen blong kavman blong rivaevem bak amnasada prokram ia naoia from ol spot federesen i stap pripea from Samoa 2019.
Mr Kalo Malau i talem se hemi gat full trast long ambsada prokram ia mo i nidim blong visitim bageken mo mekem i kam aktiv.
Pacific Games long Apia Samoa bambae i tekples long manis Julae yia ia.