VBTC i saenem wan namba 3 Partnership Agrimen wetem Nouvelle Calédonie la Première long Port Vila.

First agrimen hemi bin saenem wetem RFO, bifo hemi jenisim name i kam NC Première, hemi saenem namba 2 agrimen, mo naoia we name i jenis bakeken i kam Nouvelle Calédonie La Première hemi saenem wan real partnership agrimen yestede long Port Vila.

Chief Executif Ofisa blong VBTC, Francis HERMAN long bihalf blong VBTC i saenem niufala partnership agrimen ia wetem Regional Director blong NC la Première, Mr Jean Philippe PASCAL long prisens blong ol Produser blong ol documentary Film we oli shoem olgeta long first Edition blong FIFO Hors les murs long Port Vila long Wik ia.

CEO blong VBTC, Francis HERMAN i talem se hemi glad long niufala partnership ia wetem France TV blong help boostom ol local content blong Television Blong Vanuatu.

Hed blong France TV, Jean Philippe Pascal i anaonsem tu wan concrete project blong wan ofisol training we Team blong Nouvelle Caledonia la Premiere blong oli kam ranem long VBTC blong 2 week, blong help long ol News writting, presentation blong local News, olsem wanem blong produsum ol local content blong TBV inkludum Radio Vanuatu.

Saening ia i happen stret afta long wan first ever press conference bitwin VBTC, France TV wetem ol produsa mo ol Director blong ol difren documentary film.