Polis i bin arestem wan saspek long Ambrym folem aleksen se hemi kat sexual kondak wetem 11 viktim long south ist Ambrym,  long Julae 2018.
Media Unit blong Vanuatu polis fos i ripotem se,  police long Port Vila we  oli bin deploy I ko long Aeland blong Ambrym long January,  long response blong damej blong Earth Quake,   oli bin  arrestem saspek ia long Benabor Village, long South East blong Ambrym.

Polis i konfirm se man ia i stap fesem jaj blong sexual intercourse without consent, mo hemi stap naoia long correctional detention centre mo bae I pass long court long namba 8 blong manis ia.