Wok bae iko hed blong mekem ripea long Luganville Municipal Market Haus mo tu mekem market haus ia i kam bikwan.
Mane blong projekt ia hemi moa long 27 million vatu, mo hemi kam anda long Market for Change program blong UN Women.
Konstraksen kampani we bae i mekem wok ia hemi wan lokol kampani, Shem Construction Kampani, mo hemi sainem kontrakt blong hem long Fridei las wik long wetem Dipatmen blong Local Authorities, long Ministri blong Internal Afea.
Minista blong Internal Afea, Andrew Napuat i presem UN Women long sapot we oli ko hed blong kivim long ol pipol blong Vanuatu, blong mekem se servis i kasem everi pipol.
Hemi talem se market haus ia bae iko hed blong helpem ol fama blong salem ol produs blong olketa.
Kantri Program Direkta  blong UN Women long Vanuatu, Betty Toa i talem se Market for Change program hemi aim blong impruvum ol market haus, blong ol fama oli save stap gud mo salem ol prodakt blong olketa.
Direkta blong Local Authorities Dipatmen, Leith Veremaito i presem UN Women from bik financial kontribusen we oli mekem, we hemi help long ekonomi blong Luganville mo Santo.