Vanuatu bae i sendem samples klosap long 200 atlet mo ofisol i go long Pacific Games long Apia, Samoa long manis Julae yia ia.

Ofis blong Vasanoc long Port Vila i konfemem namba ia long Insaed Long Nius prokram blong Radio Vanuatu long end blong las wik.

Jif exekutiv blong Vasanoc, Henry Tavoa i ripotem se oli finalisem ol spot disiplin finis mo oli nomo save karem extra spot.

Mr Tavoa i preisem kavman blong wok klosap oltaem wetem Vasanoc blong mekem sua se Team Vanuatu i part long Samoa 2019.