Ombudsman blong Papua New Guinea i stap investigatem Universiti blong PNG, we i stap fesem wan management crisis.

Disisen blong kavman blong replesem governing kounsel blong universiti long January, i mekem se i kat allegation se i kat politikel interference long kounsel blong universiti.

Long las wik, sam lektera oli boykotem klas olsem protest from muv ia.

Ombudsman komisen i talem long wan statment long Thasdei se hemi kat bik konsern long mata ia, mo bae hemi investigatem ol lida blong universiti ia.

Mo hemi encouragem everiwan we i kat infomesen blong ko kivim infomesen.