Follem arrival blong Ovation of the seas we hemi bigfala cruise ship blong wol blong kam long Port Vila, Pablik Land Transport Authoriti bae i helpem ol transport operator blong transportem ol tourist.

Pablik Land transport Authoriti bambae i mekem ol jek long dei ia.

VBTC News i kasem toksave se Ol jek ia i minim nomo se ol driver i mas kat everi pepa blong trak blong olketa mo oli bin rinium ol permit blong trak blong olketa finis blong save pikimap ol touris.

Pablik Land Transport i talem tu se ol dressing code blong olketa driver tu i must stret sapos no oli save go long wharf.

VBTC News i understanem se dei blong cruise ship i kam hemi long namba 25 blong manis March.