Aquatic Federation [VAF] i go bak long solwota finis wetem fun, social mo active wikli prokram we oli stap holem long Mele bij.

Sakses blong Water Polo mo Mamas Aqua Aerobics program long 2018 i kam bak long 2019 wetem big namba blong pipol mo bigfala plan.

 

VAF i plan blong karem water polo mo aqua aerobics araon long Efate mo rijim moa komunity blong help inkrisim fisikel aktiviti level wetem ol pikinini, yangfala mo woman.

 

Water Polo hemi niu spot long Vanuatu be hemi gat wan gud namba blong ol follower long komunity.

 

Hemi wan spot we i gat fun mo social mo hemi alaoem divelopmen skills we i nidim long kem ia wetem water safety skills.

 

Long saed blong aqua aerobics hemi wan gud prokram we i enkarejem ol gel mo woman blong stap active oltaem.

 

Ol trening prokram ia i stap tekem ples long tusde, wednesde mo tasde midel dei long Mele sanbis.