Ofis blong Vanuatu National wokas Union i claim se i gat something sinister about recent dismissal blong 12 crew blong inter - island vessel Vanuatu Cargo.
Vice President blong Vanuatu National wokas Union, Falua Grahamson i talem long VBTC nius se termination or dismissal  ia i breachem employment act mo union i stap wok long issue ia blong protectem welfare blong ol crew members ia.
Information we VBTC news i kasem, i claim se ol termination ia i linked long ol posting long social media we i soem relief supplies we i foldaon long solwota taem oli stap transferem long bot blong ko long shore long Ambrym.
Manager blong Vanuatu Cargo, Catherine i strongly deniem ol claim ia mo talem se bai i tekem illegal action agensem VBTC nius sapos VBTC i ripotem matter ia.
Hemi claim se termination blong ol 12 crew members ia i related long ol nara disciplinary matters be i no issue blong relief supply we oli bin postem long social media sam wik ago.
Be Vice President blong Union, Mr Falua Grahamson i talem se termination ia i illegal mo i no folem process.