Nasonal Spots Komisen mo Dipatmen blong yut mo spot i kivim free trening spes long ol spot disiplin we bae i go long Samoa 2019 be i luk olsem oli no mekem gud yus long ol veniu ia kasem long tede.
VBTC spot i kasem ripot de instraksen blong yusum Korman mo FOL gym i open long las manis be kasem naoia i no evri spot i yusum ol fasiliti ia.
Pua tenaot mo respon blong ol spot federesen konsen i putum bigfala kwesten long pefomens long Team Vanuatu long Pacific Games.
Vasanoc we i onem Pacific Games i sut fosem ol spot disiplin we hemi selektem i go yusum fasiliti blong tren mo ranem kompetisen from oli afiliet long hem.