Long England, majoriti blong ol MP i vot blong England ino aut long European Union, EU.
I kat 312 MP i vot blong England ino aut long EU, mo i kat 308 oli vot blong England hemi aut.
Hemi no wan legal binding decision, mo hemi no rulum aut blong UK i aut long EU.
Be i minim se ol MP i save vot naoia blong delayem Brexit.
Mo ol MP bae oli vot long Thasdei, mo sapos hemi pas, mo EU i akri long hem, bae England ino aut long EU, olsem plan we i stap blong hemi aut long namba 29 March.