Papua New Guinea i winim Vanuatu mo Philippines long rejinol ICC T20 wol kap kualifaea we i tekem ples long PNG long las wiken.
Win blong PNG ia i minim se bambae hemi reprisentem East Asia-Pacific region long ICC Men's T20 world cup.
Hemi wan raon robin kriket tunamen we i involvem 3 kantri mo fevaret tim blong Vanuatu i mestem taem Philippines i aotem hem long las mats long 5 ova mo kleimem seken spot mo lokol saed i sekiurem namba 3 ples.
Mats ia tufala tim i pleim anda long hevi ren i mekem se i nokat excitement long hem.
Ripot i talem se Vanuatu i plei aot hat blong hem long las dei be hemi no save win long las dei blong kompetisen.