Pablik Land Transport Authoriti i talem se olketa pablik land transport i must stop blong mekem ol las minit wok.

Chief Executiv Ofisa blong Pablik Land Transport Authoriti, Reginald Tabi i talem se long mandei wik ya, fulap driver long Port Vila, oli bin stap ring yet mo even go long ofis blong mekem ol tourism drivers permit blong olketa blong oli save pikimap ol turis blong 'Ovation of the seas'.

Mr Tabi i talem se follem hem ia, ofis i no bin allowem nomo las minute wok ia.

Hemi talem fulap driver i go long wof blong pikimap ol turis, be oli nosave nomo from oli nogat pepa ia.

VBTC News i kasem toksave se taem ol driver i go tru long Tourism Transport Ambassador trening, afta long graduation oli mus aplae from tourism permit ia, be fulap oli no bin mekem.