BSP Amicale futbol klab i bukim ples blong hem long PVFA Top 4 afta long 3-2 viktri ova long Yatel long wednesdei aftanun.
Win blong BSP Amicale ia i komplitim 4 tim we oli finis long top blong Digicel Premier League long semtaem hemi las jampionsip mats blong hem.
Ol fofala tim ia we oli sekiurem ples long top 4 bae oli go tru long nara tunamen bageken blong faenem wan wina blong plei long Nasonal Supa Lik.
Latest lada i putum Tafea 29, Galaxy 27, Erakor Golden Star 25 mo BSP Amicale wetem 24 poin.