Ripablik blong Vanuatu bae i kat blong festaem wan Ni-Vanuatu woman jaj blong Suprim Kot blong Vanuatu long 39 yias blong indipendens blong kantri.
Woman ia hemi Mrs Viran Molisa Trief.
Akting Jif Rejistra blong Suprim Kot, Joel Shemi, i ripotem se Judisol Sevis Komison bae i mekem apoenment ia i no long taem.
Mr Shemi, i talem se Mrs Trief hemi wan long 10 nara ni-vans mo intanasenal aplikans we oli kontest from posison blong wan jaj blong Suprim Kot blong Ripablik blong Vanuatu, mo Mrs Molisa Trief hemi saksesful kandidet taem Judisol Sevis Komison i glad long qualifikeson riquaemen anda long Konstituson mo Loa blong apoentem hem i kam jaj wetem welti experiens blong hem long ligol profeson.
Mrs Viran Molisa Trief, i kat plande experiens olsem Solisita Jenerol long Steit Loa Ofis blong 7 yia mo hemi stap apia long Suprim kot mo Apil kot long bihaf blong Steit Ripablik, mo naoia hemi stap olsem prokram kodineta blong Stretem Rod blong Jastis mo Sefti, we hemi wan Vanuatu Australia Polising Jastis prokram.
Hed blong Steit blong Ripablik blong Vanuatu, Obed Moses Tallis bae i apoentem Mrs Viran Molisa Trief, mo oli expektem blong hemi statem wok blong hem long hai ofis ia long midil blong manis July 2019