Vanuatu Nasenol Kaunsel blong olgeta Woman hemi markem National Dei blong ol woman long wik ia wetem strong kampen blong imas gat 50% representation blong ol woman insaed long Nasenol Palemen.
Selebresen ia hemi stap long Saralana long Port Vila.
Long wan press statemen, Leiasmanu Cullwick olsem Executive Director blong Vanuatu National Council blong ol woman i talem se ol woman i celebratem dei ya 15 May from hemi taem we ol woman i bin kam tugeta long yia 1980, no matter long ol political parti blong olketa mo talem se oli wantem kat unity, pis mo prosperity.
Hemi talem se ol woman lida bae i riniuwem call blong 50 PERCENT representation ia long wan forum tedei long TOPIK - 'From wanem equal political representation hemi impoten long Vanuatu.'
Long nara saed, Jeanette Lini-Bolenga olsem Program Manager blong Oxfam long Vanuatu Governance, leadership mo accountability program i talem se Vanuatu i nidim ol woman long Parliamen blong mekem balance i raet.
Hemi talem se woman mo men i sud kat equal access long electoral system mo ol citizen long kaontri i mus kat responsibility blong askem strong long ol lida blong gavman blong i passem impoten raet ia blong ol woman.
Celebration blong dei blong ol woman i tekem tu 39 birthday blong Vanuatu National Council blong ol woman.