Hed blong Steit blong Ripablik blong Vanuatu i stanap strong long 'oath' blong hem taem hemi kam Presiden blong kantri, blong apholdem Nasenal Konstituson mo ol lejisleson we hemi akt blong Palemen blong Vanuatu.
Stampa tinktink blong Presiden blong Ripablik, Obed Moses Tallis i karem kes i ko long Suprim Kot hemi blong sikim ligol opinion ova long Konstitusenol 7 Amendmen Akt namba blong 2019 we Palemen i amendem mo insetem Atikol 46, kapitol A.
Insaed long sekson blong loa ia, i givim pawa long Praem Minista blong Apoentem or muvum aot Palementri Sekreteri. Palemen i mekem Amendmen ia beis long Atikol 85 long Nasenal Konstituson blong Vanuatu.
Be Presiden blong Vanuatu i sikim ligol opinion beis long atikol 86 blong Nasenal Konstituson we i talem se ol Amendmen i riquaerem sapot blong nasenal referendum.
Loya we i ripresentem Referol Otoriti, Gary Blake, mo i ripresentem Presiden Obed Moses Tallis long Suprim Kot, i talem long Kot se oli jalensem proses blong Amendmen long Nasenal Konstituson, blong i kam loa.
Mr Blake i talem se sabmison blong Presiden i beis fulwan long Atikol 86 long Mama Loa blong Vanuatu  we i talem se wan bill blong wan amendmen long wan provison blong konstituson rigadem stetas blong Bislama, Englis, mo French, Elektrol Sistem, or Palementri Sistem we Palemen i pasem anda long Atikol 85, bae i no kam intu efekt kasem taem wan Nasenal Referendum i sapotem.
Hemi talem se from rison ia, Presiden i lukim se proses blong amendem mama loa blong Vanuatu i no finis gud mo i putum kes i ko long Kot blong Suprim Kot i givim Ligol Opinion ova long mata ia.
Presiden Obed Moses Tallis i bin risivim Amendmen blong Nasenal Konstituson long namba 5 April, be hemi jas risivim setifikeson blong amendmen ia long namba 17 April long Spika blong Palemen.
Loya Gary Blake i talem se Presiden blong Vanuatu i no saenem yet Amendmen ia from hemi tink se proses blong hem i no fisnis gud, mo from rison ia nao i putum i ko long Kot blong givim ligol opinion ova long hem.
Long narasaed, Mr Gilu mo Mr Tari long Steit Loa, we i ripresentem Spika blong Palemen, i talem se Amendmen blong Konstituson long Atikol 46, kapitol A, i no save afektem strakja mo namba blong Palementri Sistem, be hemi blong provaedem asistens long ol Minista blong karem aot ol responsibiliti blong olketa.
Steit Loa, i talem tu se Palementri Sekreteri oli no ol Steit Minista we Amendmen blong Atikol 40 kapitol A i save afektem olketa.
Jif Jastis blong Vanuatu we i harem konstitusenol kes ia i talem se bae hemi handem daon disison blong Suprim Kot ova long kes ia long Mande Nekis wik namba 20 March 2019 long 11:00 long moning, or sapos i kat jenis long taeming ia, bambae hemi toksave ol pati konsen.