Ova long 3-hundred memba blong Komuniti blong Vao long Port Vila, we oli bin sapota blong People's Progressive Party-PPP, Reunification of Movement for Change-RMC mo Green Party oli disaed blong kobak long Union blong Moderate Party.
Hemi ol famli MALEB mo ol Famli RORY we oli liv long Port Vila.
Wan Custom Ceremony i bin tekem ples yestede aftenun bitwin famli blong President blong Council blong ol Jif blong Vao long Port Vila, Jif Anicet MALEB mo famli blong Jif Jean Jacques RORY mo Executif blong Union blong Moderet Pati-UMP long Port Vila Rijen.
Spokesman blong tufala famli, Mr Fabien MALEB i talem se Famli MALEB mo Famli RORY tufala i stap olsem ol bigfala famli blong Vao long Port Vila.
Mr MALEB i deklerem yestede se oli muvaot long evri parti we wanwan i joenem mo naoia oli kobak long Union blong Moderet Pati.
Mr Fabien MALEB i talem se reason from wanem Famli MALEB mo Famli RORY i disaed blong kobak long UMP hemi from nomo se hemi Party blong ol olfala blong olgeta, mo i kat bigfala need blong oli kobak blong developem back UMP Party long Port Vila mo long Vao, North East Malekula.