I kat aotbrek blong sik long ol liv blong Kava mo i distroem ol kava plant long ol kantri long rijon inkludum Vanuatu.
Sik ia oli kolem 'Dieback Disis' mo sik ia i mekem se prodakson blong kava i ko daon bikwan tedei.
Long Vanuatu oli obsevem long ol kava plant long Saot Ist Santo hemia long ol eria blong Mavun Levi hemia long 2017 kasem 2018.
Long aelan blong Efate oli lukim sik ia i stap long Teouma midil bush mo sik blong kava ia oli lukim tu long aelan blong Tanna.
Ripot i talem se isiu ia hemi wan bikfala isiu mo konsen long ol fama espeseli long ol eria we oli talem aot.

Sik ia bae i kohed blong spred mo bae i katem daon bikfala namba blong kava prodakson.
Ripot i talem se Dipatmen blong Baeosekuriti mo Agrikalja i nid blong akt kuik blong adresem ol sik ia.
Taem kava i afekted long 'Dieback' sam long ol stampa blong kava i roten mo kava plant i tet