Vanuatu bae i benefit long wan 2 yia projek we i kam long Gavman blong Italy.
Dipatmen blong Agrikalja mo Rurol Divelopmeni ripotem se projek ia hemi long saed blong Irigeson blong wan Resilien mo Sastenebol Agrikalja long Vanuatu.
Pepes blong projek ia hemi blong adentifaem sastenebol irigeson sistem we hemi gud long vejitebol prodakson we i promotem lokol agrikalja resilien long ol impakt blong klaemet jens espeseli long drae sison.
Ripot i talem se objektiv blong projek hemi blong soem ol benefit blong sola pawa irigeson sistem long Vanuatu, provaedem trening mo infomeson long agrikalja komuniti long benefit blong sola pawa irigeson sistem mo blong provaedem wan ripot long sakses blong projek ia hemia blong gaedem divelopmen i ko long fiuja.
Taeb sola irigeson teknoloji ia hemi blong impruvum laevlihud blong ol komuniti we ol fama i liv long hem.
Projek ia bae i impruvum ekonomik kondison long ol fama, wetem daet mo mekem i ko daon ol lokol praes.
I kat 6 ples we projek bae i hapen long hem inkludum Tagabe agrikalja fam, Mele fam groa asosieson fam, Malafau mo Teouma bush long Efate, Tan Alkut Agrikalja fam long West Tanna, Napil agrikalja faming mo rurol trening senta long Midil bus long Tanna mo Vanuatu Agrikalja kolej.