Executif blong Union blong Moderate Party-UMP long Malekula Region i apruvum name blong Mr Anicet MALEB blong hemi contest long aelan blong Malekula long wan meeting blong olgeta we i bin tekem ples las manis long TAUTU.

President blong UMP Malekula Rijen, Raoul NEMTENMAL i talem se hemia hemi Resolution blong Walla mo Vao Regional Congress blong UMP.

Mr NEMTENMAL i talem se Regional Congress blong UMP Malekula Region i tekem ples nao long Lamap, long manis August yia long taem blong 2 wik spell holidei blong ol pikinini.

Mr NEMTENMAL i talem se wan long ol Toktok we oli bin kasem we i kam long National President blong UMP, Rialtuh Serge VOHOR mo National Executif blong UMP Pati, blong oli mas wok blong winim next general election.

National Congress blong Union blong Moderet Pati - UMP bae hemi tekem ples long yia ia long Port Vila.