Bildim bak unity long Palemen

Fes Foma Opposition Lida i biliv se kavman mo opposition grup i save wok tugeta from developmen.

Vincent Boulekone i talem toktok ia long Snap Eleksen dei long National Netwok blong VBTC.

Mr Boulekone i talem se i stil kat jenis blong unite blong muvum kaontri i ko long foret.

“Opposition i kat polisi mo kavman i kat blong hem tu, so long en blong dei pa tufala i faenem se yumitu stap toktok ia be yumitu wan nomo ia,” Mr Boulekone i talemaot.

“Mi biliv strong se hemi save nomo from yumi nomo ia, yumi traem blong wok long unity ia.

“Hemi rili impoten blong opposition i mas strong mo ol pipol we oli andastanem langwis blong opposition oli mas kam wan ples. Oli ko insaed long grup ia i no blong winim wan post blong kam Prime Minista be mekem polisi long gud blong developmen.

“Yumi nomo manples i bin mekem long 1978, 1979 kasem 1980. Unity ia i kat yet ia from yumi bin wok from. Mi lida blong opposition blong 11 yia mo leit Walter Lini hemi stap olsem Prime Minista blong 11 yia. Mi neva putum wan mosen akensem Walter Lini. From wanem hem mekem mi agri long hem. Wanem mi talem hemi agri long me, hemia nao lidasip blong mitufala.  Mi wandem nomo se wan dei pa mi winim kavman tru long eleksen be i no tru long wan mosen insaed long Palemen. Yu stap insaed long palemen blong kriatem ol polisi blong developmen o blong mekem loa be i no blong pleple blong putum ol mosen blong nating.”

Mr Boulekone i talem se ol kastom owna tete i no yusum raet blong olgeta long graon from bigfala land disput.

“Problem blong graon i bigwan i stap yet, i nogat wan pati i faenem wan solusen blong hem yet,” Mr Boulekone i talem.

“Yia i pas be ol kastom owna ia i no winim bak graon blong olgeta. So ol bigfala plantation long Efate, Malekula mo Santo i stap nomo olsem from ol waet man i rulum afta hemi kobak oli nosave hu ol kastom owna blong olgeta.

“Naoia kavman i stap leasem ol graon ia long eni man ovasi be yet taem oli kam long plesia oli mekem wok blong wan o tu yia afta oli ko. Ale ol plantation ia oli stap nomo long bush.

“So problem blong developmen blong yumi i stap long wan bigfala mak naoia. Long bifo yumi luk ol gud developmen long graon mo plantation blong copra, cocoa mo buluk be naoia i ko daon koko i stap ko lus nao.

“Yumi mas tekem bak kwik polisi blong yumi save developem graon blong yumi blong yumi nomo manples i developem.”

Hemi talem se wok blong wan Memba blong Palemen i blong developem kaontri.

“Long 1991 pati blong mi hemi winim eleksen, hemi no bin winim majoriti absolute so hemi kriatem wan coalition kavman, Prime Minista Maxime Carlot Korman hemi elek mo hemi kriate fes kavman wetem Walter Lini.

” Lida blong opposition i mas lukluk gud ale hem tu i mas polisi blem mo hemi kat raet blong toktok long interest blong pipol. So taem mo toktok yumi save mekem sam jenis long hao bae yumi ko tru long proses blong developem kaontri blong yumi.”

“Role blong opposition long palemen haos hemi blong kontrolem wanem kaen loa i kam mo bill ia hemi blong wanem stret mo bae i tekem yumi i ko wea?

Hemi talem se manples nomo i bin wok tugeta blong kasem fridom.

(Visited 770 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in