Biosecurity i faenem illegal sabstens long luggage blong SWP woka

Biosecurity Vanuatu i tekemaot sam plant mo weed insaed long basket blong wan seasonal wokman long taem blong COVID-19 repatriation.

Plant helt seksen blong Biosecurity Vanuatu i talem se folem ol stadi we oli karemaot oli faenem se ol samting ia i denja long agrikalja blong kaontri.

Investigesen i faenemaot se ol samting ia i kam daerek long fam we seasonal woka ia i stap long hem mo hemi haetem insaed long suitcase wetem ol klos.

Bill Garae, Assistant Plant Health Pathology Ofisa, i talem se long inspeksen we oli bin mekem oli bin faenemaot 50 difren spisis blong plants we oli no alao blong kam insaed long kaontri.

Mr Garae i talem se wokman we i karem i kam in i bin pakejem gud.

“Oli bin kavremap long sam tisu mo fulumap insaed long ol shoks mo putum insaed long suitcase, mixim wetem ol klos,” Mr Garae i talem.

Hem i talem se hem ia i save kosem sam risk long agrikalja sekta.

Hem i talem se oli bin faenem seven difren akrikaljarol pest mo disis we i stap long ol plant material we woka i bin karem i kam.

“I gat tu sam sid blong ol weed, hem ia tu hem i denjares long yumi from yumi no wantem sam moa weed i kam in, ol niufala spises blong ol weed, we oli invasive blong kam insaed long kaontri,” hem i talem.

Mr Garae i talem se oli bin distroem ol plant prodak ia long las Fraedei mo man we i responsibol bae i kasem wan hevi faen.

(Visited 2567 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in