Sik mo careless draev- ded

Wan woman Santo i lusum laef blong hem taem hemi foldaon long wan trak we i stap ko long Luganville long Wednesday wik ia.

Commander Polis Not, George Pakoa Songi Andrews i konfemem long VBTC Nius se woman ia hemi kasem sik blong fowl mo hemi foldaon aot long trak long Sarautu rod folem insiden ripot blong sik mo careless draev mo negligence (fail blong tekem propa kea long woman ia taem oli save se hemi kat sik).

Mr Andrews i talem se woman ia i ded bifo Promedikol i kasem scene.

Long insiden ripot i talem se Polis bae i mekem moa investigation long hem.

Ol ditel we oli faenem aot se woman ia hemi wan single midel age woman wetem wan pikinini mo hemi blong Port Olry vilij. Nem blong hem, hemi Monick Tavar Vine.

Bodi examination i rikodem se skull hemi smash, i kat ol kil long tugeta leg, toe, baksaed mo long ol cheeks blong hem.

Hemi kat medikol histri long sik blong fowl mo promedical i bin givim medikol tritmen long hem long wan taem afta we hemi bin foldaon long trak.

 

 

 

(Visited 781 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in