Constitutional court hearing blong ko hed

Supreme Court i disaed blong kat ful hearing blong tu dei long wik ia blong lukluk long constitutional kes namba 21 blong 2021.

Konfrens blong constitutional kes ia long tede i mekem disisen finis long tufala sabmisen blong Kavman.

Fes aplikesen blong kavman hemi jalenjem Speaker blong Palemen, Honoroble Gracia Shadrack, se weta hemi kat pawa blong vaketem seat blong naentin Memba blong Palemen.

Jaj Oliver Saksak i talem se kavman i disputem pawa blong spika, Mr Shadrack anda long artikol 54 blong konstitusen mo open hearing blong kot bae i tekem ples long Dumbea long Friday long 9o’klok moning.

Jastis Saksak i askem ol apliken blong sevem written sabmisen blong hem i ko long supreme court bifo 4pm long Wednesde wik ia.

Hemi instraktem tu risponden mo interest pati long kes ia blong provaedem sabmisen blong olgeta bifo 4pm ong Thursday 17 June 2021.

Konfrens blong tete tu i lukluk long wan niufala sabmisen blong kavman.

Kavman i askem kot blong kivim legal opinion long konstitusonal prosija rul blong spika long ol dei we ol 19 Memba blong Palemen ia oli ko long Palemen mo oli aot bageken.

Hemi askem kot blong lukluk long mosen vs spika we i mature finis be spika blong palemen i talem se i no stap long oda.

Aotkam blong konfrens blong tete aftanun, jaj Oliver Saksak, i satifae se trifala pati i agri blong ko long hearing blong seken sabmisen long 1;30pm tumoro long Dumbea kot rum.

Jaj i disaedem blong i gat ful hearing long Thursday mo long Friday long wik ia.

(Visited 771 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in