COVID-19 kes i inkris

Vanuatu i konfemem 58 niu aktiv kes blong COVID-19.

Minista blong Health, Honoroble Bruno Leingkone i mekem anaonsmen ia long tete(Thursday) sava long Port Vila.

“Long las 24 haoa, yumi kat 58 niu Covid-19 kes,  55 kes oli kam long Shefa, mo tri oli ripotem long Sanma Provins,” Minista Leingkone i talem.

“So far yumi rikodem wan COVID-19 kes we hemi hospitalised(admit) long Vila Central Hospital. Mo wan hemi sik bigwan tumas.

“Evri COVID-19 kes blong Shefa oli ripotem long Port Vila mo testing operation i hapen long Emergency Dipatmen long Vila Central Hospital. Stat long yestete(Wednesday) Rapid Antigen test, mo Personal Protective Equipment(PPE), Ministry blong Health i bin sendem i ko long evri provins long Vanuatu mo hemia i stap soem se risk blong COVID-19 hemi hae long ful provins blong Vanuatu.

“Stik meresin blong COVID-19 hemi stil kontinu tru aot long ful provins blong Vanuatu. Mo yumi stap karem 20,000 Astrazeneca tru long Australia long wik ia. So far yumi kat enaf vaccine long kaontri, so mi wantem askem yu we yu no karem vaccine yet plis ko mo tekem. ”

Minista Leingkone i rimaendem evri pipol se alert level 3 i stap long ful Vanuatu we i minim se risk hemi hae mo i kat plante kes long komuniti.

Hemi askem pipol blong rispektem ol oda ia.

“Curfew hemi stil stap yet mo pipol i mas rispektem oda ia blong helpem ol otoriti blong faenem ol kes blong COVID mo daonem spread,” Minista Leingkone i talem.

“Long saed blong olgeta progres long operation blong yumi, mi hapi blong talem olsem se wetem ol experience we yumi kat wetem ol fren pacific kaontri blong yumi, tete yumi stap redi blong priperem olgeta fasiliti blong yumi, Korman stadium, EX-FOL, nursing college blong konvetem olgeta fasiliti ia blong kam olsem ol isolation site blong yumi.  Mi wantem talem tankiu long olgeta sports kaonsel, Ministry blong Youth mo Sports blong save givim olgeta fasiliti ia long yumi.

“Long saed blong test, long Wednesday yumi inkrisim ol testing site blong yumi vinis blong inkludum olgeta dispensary long Port Vila mo araon long Efate mo Offshoa aelan. Negociasen i stap ko tu blong save yusum ol private dokta blong yumi.

Minista Leingkone i talem se long saed blong inkrisim man pawa blong help, Kavman tru long Public Service Commission i stap priperem wan kondrak blong olgeta seken mo nambatri nes we oli availabol blong joinem wok fos espeseli long vaccination site blong save inkrisim reit blong stik.

“Mo yumi kat ova long 70 studen we oli stap long nambatri yia blong olgeta,” Minista Leingkone i talem.

“Ol patna oli stap kam insaed vinis wetem sapot blong helpem kavman long faet blong COVID-19 outbreak mo yumi wantem talem bigfala tankiu long heart mo sapot blong olgeta. Hemia nao hemi olgeta proges we yumi save mekem tete. Mbe bifo mi vinis, mi wantem mekem wan apil i ko long ol gudfala lida blong Vanuatu blong wok tugeta mo i nidim coperation blong evri wan.

Minista Leingkone i anaonsem tu se bae Ministry blong Health i provaedem daili apdeit long 9am long moning blong mekem sua long ol progres, plan mo COVID-19 apdeit.

Hemi askem pipol blong prea from situasen we i stap mo kontinu blong lisen mo wajem Health Promotion fesbuk pej.

 

(Visited 845 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in