Delta variant risk i low

Risk blong Delta Variant long Vanuatu hemi low tumas.

Director blong Curative mo Hospital Services, Dr Sereana Natuman i talem toktok ia folem plante wari taem Vanuatu bae i openem boda long July.

Dr Natuman i talem se ova 90% long Wol oli kat virus blong omicron.

Hemi talem se Delta variant i spread slo.

“Delta hemi wan slo virus we i no spread kwik be omicron hemi spread kwik,”

“Naoia bae yu nosave faenem Delta long fulap kaontri from Omicron i kwik afta hemi tekova.  Mo risk blong Delta i kam i rili low.”

Dr Natuman i talem se Health i karemaot Public Emergency be oda blong pablik helt mesa i stil stap long ol pasenja oli folem taem ol travel.

“Be taem yu travel blong kam Vanuatu, yu mas ko hed blong werem mask mo meintenem social distens. Bae i nomo kat kwarentin. Long Airport bae i nomo kat eni test i kondak,” Dr Natuman i talem.

“Sapos ol turis oli sik, mifala i enkarejem olgeta blong stap kwaet nomo long ol hotel fasiliti we oli stap long hem blong seven dei.

Vaccination reit blong Vanuatu we oli tekem tu stik hemi ova 80%.

 

(Visited 362 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in