Discipline aksen long fo Polis Ofisa

Pablik long social media i resem strong kol i ko akensem wan video we i luk fo Polis ofisa oli faetem nogud sam yangfala.

I kat konfemesen se hemi ol polis long Efate aelan. Mo oli stap faetem nogud hed blong ol yangfala ia wetem sefti shus mo nalnal.

Polis Commissioner, Colonel Robson Iavro hemi mekem wan pablik sori tete aftanun mo hemi konfemem se bai i kat strong disablinary aksen long ol fo ofisa. Folem proses bai i stat wetem wan kwik sapsensen taem oli wet long moa investigesen.

President blong Port Vila Yut Council, John Botleng i talem se hemi soem wan rong pikja blong polis.

“Video ia hemi kondratiktim mesej blong polis we i talem se hemi wan fren,” Mr Botleng i talem.

“Olsem Presiden blong yut long Port Vila, mi tink se ol kaen ofisa we oli stap bendem rabis fasin long yumi long Fos o spoilem toktok ia se polis hemi wan fren, oli mas dil wetem olgeta folem wei blong mekem se oltaem taem polis i kam pas long komuniti bae ol pipol i save se oli ol fren.”

Anne Pakoa, Human right advocator, hemi talem se rapis video ia i soem lak blong moral training long Polis fos.

“Mi sori be bae mi mas talem,” Ms Pakoa i talem.

“Taem we yu kat wan graduate long wan professional institution, hemi mas soem abiliti mo capabiliti we hemi bin ko tru long trening blong werem wan uniform.”

Lida bong Oposition, Ralph Regenvanu i kol from investigesen.

“Mi tu mi luk video ia mo hemi luk se hemi unlawful mo justifae mo mi kol long polis commissioner blong mekem wan investigesen blong disciplinim ol ofisa konsen we oli brekem loa,” Mr Regenvanu i talem.

“I nogat eni circumstanses we polis brutaliti hemi justifae mo lawful. Long loa oli kat raet blong yusum sem amaon blong fos akensem wan man we hemi yusum fos akensem olgeta blong pepes blong hemi stap kwaet.”

Minista blong Internal Affairs, Ismael Kalsakau i talem se discipline aksen bae i hapen.

“I nogat eni Polis Ofisa i kat eni raet blong tajem bodi blong wan man witaot wan resen,” Minista Kalsakau i talem.

“Mo sapos hemia i ripresentem wan unreasonable fos long bodi, hemi save terminate long fos mo tu hemi save subjek long ol criminal ofens tu.”

 

 

 

 

(Visited 6892 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in