Fes COVID ded hemi anaons

Vanuatu i rikodem fes tu ded blong COVID.

Minista blong Health, Bruno Leingkone, i anaonsem nius ia long National TV tete(March 30).

Ol Health Ofisiol i talem se tufala i kat sik vinis mo tes positiv.

“Mi stap toktok wetem hevi heart blong anaonsem tu fes kes blong COVID ded; Tufala ded ia, wan hemi wan woman we hemi kat 22 yia mo nara wan hemi wan boy we hemi kat faev yia,” Minista Leingkone i talem.

“Mi olsem Minista blong Health mo long bihaf blong pipol blong Vanuatu, mi tekem janis ia blong talem sori i ko long famili blong tufala. Mo yumi evriwan ol pipol blong Vanuatu i stanap tugeta wetem ol famili blong talemaot lus blong tufala,” Minista Leingkone i talem.

Minista Leingkone i kol blong pipol i mas ko tekem stik blong stap sef.

Hemi talem se COVID i stap insaed long komuniti mo fulap pipol oli kat ol sik vinis.

“Kavman i putum aot prioriti grup blong tekem stik olsem ol olfala we oli kat 55 yia i ko antap,” Minista Leingkone i talem.

“Ministry i askem olgeta we i pasem faev manis blong seken dos blong mas tekem bosta stik(nambatri stik).

Minista Leingkone i talem se six pipol i stap long hospital mo fo i nidim medikol sapot.

Council blong ol Minista bae i mit tumoro mo Minista blong Health bae i apdeit.

 

 

(Visited 3476 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in