Fes Takuare tua long Tafea

Niu Patrol Boat blong Vanuatu, RVS Takuare i mekem fes tua blong hem i ko long Tafea tete blong makem Tafea dei.

Long Thursday wik ia, Patrol bot i bin leko Port Vila blong ko long Tanna olsem pat blong selebresen blong Tafea dei 2021.

Navigator blong RVS Takuare, Anthony Ihu, i talem se ship i travel wetem ol ofisiol blong Kavman, sam nara pipol mo ol brassband blong Vanuatu Mobile Force.

Hemi talem se long arivol blong patrol bot long en blong September, Jif blong Nikoleten Council blong ol Jif, Jif Willie Lop, i bin mekem wan spesel rikwes blong ship i ko long Tafea olsem pat blong 40 yia selebresen blong Tafea Provins.

Ol pipol i glad tumas blong harem se RVS Takure bae i kasem Tanna.

Bae brassband blong Vanuatu Mobile Force i lidim parade i stat long Tafea Corp, pas long Blackman town, ko long Konamas mo ko long Lamenu stadium.

VBTC Nius i witnesem long moning ia ova 5000 pipol i stap long Lamenu stadium blong wet long ol ofisiol toktok we bae i kamaot long Presiden blong Tafea Provins, Francis Iawiap mo Prime Minista, Honoroble Bob Loughman.

Ship Takuare bae i dropem of ol memba blong brassband blong Vanuatu Mobile Force mo bae hemi ko anchor outsaed wet long welkam we Tafea bae i mekem.

RVS Takuare i talem se bae hemi spendem sam dei long Tanna bifo hemi tuarem ol nara aelan.

 

 

 

(Visited 134 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in